จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลาง สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2556
ประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 27 มิถุนายน 2556
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 มิถุนายน 2556
ปี 2551
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ขอยกเลิกประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 09 กันยายน 2551
ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 13 คัน 21 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 18 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 06 มีนาคม 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2551
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 18 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจ้างการตกแต่ง ติดตั้งงานเฟอนิเจอร์สำนักงาน ของอาคาร สำนักงาน คปภ. 05 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 08 สิงหาคม 2551
ปี 2554
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน 04 สิงหาคม 2554
จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน 07 กรกฎาคม 2554
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบตกแต่งและก่อสร้างจัดงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย ณ อิมแพค เมืองทองธานี 05 มกราคม 2554
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่งและก่อสร้างจัดงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย ณ อิมแพค เมืองทองธานี 01 มีนาคม 2554
ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 17 ธันวาคม 2564
จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 27 มกราคม 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087011882 11 สิงหาคม 2564
ประกวดประกวดราคาจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64067467849 30 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64027467853 02 มีนาคม 2564
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภยรภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศรารคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2558 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กันยายน 2558
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 กันยายน 2558
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ตุลาคม 2558
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ปณะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการโครงการศึกษาจัดทำแผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการจดจำในยุคดิจิทัล 26 มิถุนายน 2563
ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 พฤษภาคม 2555
ประกวดราคาจัดซื้อระบบการให้บริการสายด่วนประกันภัย 1186 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 เมษายน 2555
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ปี 2552
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 04 มีนาคม 2552
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 17 พฤศจิกายน 2552
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 31 มีนาคม 2552
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ปี 2560 26 มิถุนายน 2560
ปี 2553
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2553 27 ตุลาคม 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 07 เมษายน 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งระดับผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 8 คัน 26 เมษายน 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งระดับผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 8 คัน 20 สิงหาคม 2553
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดส่งเพื่อใช้ในงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2553 20 สิงหาคม 2553
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร รวมตกแต่ง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงโดยวิธีประกวดราคา 27 ตุลาคม 2553
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ แก้วน้ำพร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิถุนายน 2561
ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลประภันภัย (IBS Nonlife) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047047722 21 เมษายน 2565

หน้า