จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087011882 11 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) โดยวิธีคัดเลือก 09 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องพักรับรองอนุญาโตตุลาการ 09 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077286253 05 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077417347 05 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่โครงการ 64077500158 05 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกัน Malware ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ๙ กฎ 1186 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำดีภายในอาคาร สำนักงาน คปภ. บริเวณ ชั้น 9 ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการผลิตสื่อและกิจกรรมพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย ในรูปแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานเครือข่าย องค์กรของรัฐ และประชาชน ฯ เลขที่โครงการ 64077520218 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี ด้านการประกันภัยและการสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการเป็น SMART OIC (Business Process Improvement) โดยวิธีคัดเลือก 29 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างศึกษาข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. ภูมิภาคและอินทราเน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077278469 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและระบบสุขภิบาล จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัรฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์การประกันภัยควบการลงทุน (Unit-Linked) และมาตราฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077116503 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2564-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64077007042 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 13 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน และการดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกบัญชีเป็นหนี้สูญของสำนักงาน (อัตราที่ ๒ ทดแทน) 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เลขที่โครงการ 64067363839 30 มิถุนายน 2564
ประกวดประกวดราคาจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64067467849 30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหน้าอาคาร และซ่อมแซมประตูห้องผู้ช่วยเลขาธิการ ชั้น 3 พร้อมลูกบิดประตู ชั้น 3-4 สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ระยะที่ 2 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (CIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการประกันภัยและการสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทลำโพงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์และกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564

หน้า