จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ความรู้เรื่องประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ 25 กันยายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้จ้างดำเนินงนโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 19 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 19 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก 17 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัย เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแบบรายงานทางการเงินกิจการตามมาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ 5- 19 ก.ย. 62ยื่นข้อเสนอ 20 ก.ย. 62โครงการเลขที่ 6208757 05 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097035112 05 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097017865 04 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการออกแบบหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 04 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบ OIC Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087386155 03 กันยายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศสำนักงาน คปภ. 28 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087506030 28 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเร่งรัดดำเนินกระบวนการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562 - 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 16 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2563 ในรูปแบบไดอารี่ สมุดโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ และถุงผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ62087203118 16 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087066732 15 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 - 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
ร่างประกาศจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทริกนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซด์ sarspholk@oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 15 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087192130 13 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087063850 13 สิงหาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2563 ในรูปแบบไดอารี่ สมุดโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ และถุงผ้า 08 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 สิงหาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 สิงหาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 กรกฎาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ am@oic.or.th 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 30 เดือน 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาโครงการปรับปรุงระบบขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยฯ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ egp ระหว่างวันที่ 24 กค. - 5 สค. 62 เลขที่โครงการ 62077090814 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เคาน์เตอร์สำเร็จรูปให้แก่สำนักงาน คปภ. จังหวัด ๖๔ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62077209373 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับปฏิบัติงานในอาคาร สำนักงาน คปภ. ชั้น3-8 เลขที่โครงการ62077111920 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 5 ส สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 62077189785 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 11 กรกฎาคม 2562

หน้า