จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ระยะที่ 2 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (CIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการประกันภัยและการสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทลำโพงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์และกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย พ.ร.บ. ในรูปแบบของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกันภัย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก 28 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูล ธุรกิจประกันภัย (Digital Insurance Information Platform for Electronic Filing System DIIP) โดยวิธีคัดเลือก 23 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 จุด ของสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๙ เครื่อง ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ (Money Expo 2021) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64047043600 05 เมษายน 2564
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ (Money Expo 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 (Money Expo 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037550466 01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037526427 30 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด - KTB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา ๓๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที่โครงการ 64037073400 17 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกันภัยฉบับประชาชน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 11 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป้นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดทำหนังสือแผนพัมนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน และการดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกบัญชีเป็นหนี้สูญของสำนักงาน (อัตราที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน และการดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกบัญชีเป็นหนี้สูญของสำนักงาน (อัตราที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64027467853 02 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฝารองนั่งชักโครก จำนวน 4 ชุด อาคารสำนักงาน คปภ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ประสานงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นของ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสายคล้องหน้ากากอนามัยสกรีนตราสัญลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างการรับรู้และจดจำสำนักงาน คปภ. ไปสู่สาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 27 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุซอฟแวร์ทางสถิติ (Eviews) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564

หน้า