จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างปรับปรุงทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศอาคารสำนักงาน คปภ. จำนวน 8 ชั้น 27 มิถุนายน 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับพนักงานขับรถยนต์ 23 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานของพนักงานขับรถยนต์ 18 ธันวาคม 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขท่อน้ำและอุปกรณ์ของระบบสุขาภิบาล 19 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานคปภ. (ปรับปรุงกระจก อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง) 27 พฤศจิกายน 2555
การสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ 19 กรกฎาคม 2555
การสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 05 เมษายน 2555
การสอบราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยแบบพลาสติดธรรมดา (สีเงิน) โดยวิธีสอบราคา 19 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับสำนักงาน คปภ. และการสำรวจความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการประกันภัย 14 มีนาคม 2555
การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2556 18 ตุลาคม 2555
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี 29 พฤศจิกายน 2556
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร 13 ธันวาคม 2556
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน จังหวัดตาก 27 พฤศจิกายน 2556
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ. 18 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบราคาจ้างผู้บริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานวันประกันภัย พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 08 กรกฎาคม 2556
การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการส่งข้อสอบจากส่วนกลางไปยังศูนย์สอบ 11 มีนาคม 2556
การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 12 มีนาคม 2556
การสอบราคาจ้างโครงการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของสำนักงาน คปภ.)สำหรับปี 2556 15 มกราคม 2556
การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2557 ด้วยวิธีสอบราคา 26 พฤศจิกายน 2556
ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลาง สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2556
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 21 มิถุนายน 2560
การสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 10 มกราคม 2560
การสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี 2560 (Money Expo 2017) 05 เมษายน 2560
การสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2560 13 มิถุนายน 2560
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 27 มิถุนายน 2557
การสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. 11 กุมภาพันธ์ 2557
การสอบราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. สำหรับปี 2557 โดยวิธีสอบราคา 21 กุมภาพันธ์ 2557
การสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 04 กรกฎาคม 2557
ปี 2553
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2552 07 กันยายน 2553
ขยายระยะเวลาการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการออกแบบ ตกแต่งและก่อสร้างรวมบริหารจัดการงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ ปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อโทรทัศน์ 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการสอบราคาจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้างสำนักงาน คปภ. 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการสอบราคาจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน คปภ. 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ ปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 8 คัน 17 พฤษภาคม 2553
ปี 2554
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2553 พร้อม CD-ROM 26 ตุลาคม 2554
การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือครบรอบ 4 ปี สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2554 30 มีนาคม 2554
ขยายเวลาการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 26 กันยายน 2554
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2559 27 กรกฎาคม 2559

หน้า