จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2554
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
สอบราคาการจัดจ้างวิจัยกระบวนการและผลกระทบของการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารและโทรศัพท์ 05 เมษายน 2554
การสอบราคาจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. 13 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับ-จ่าย ด้านการเงิน บัญชีและกองทุน 21 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างดำเนินการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานประกันภัยสู่ประชาชน จังหวัดสงขลา (ภาค12) ประจำปี 2554 04 กรกฎาคม 2554
จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน 07 กรกฎาคม 2554
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุกระดาษของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดส่ง 19 กรกฎาคม 2554
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และของสมนาคุณ 19 กรกฎาคม 2554
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28 กรกฎาคม 2554
จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน 04 สิงหาคม 2554
สอบราคาจ้างจัดงานพิธีเปิดอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 16 สิงหาคม 2554
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 06 กันยายน 2554
การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 07 กันยายน 2554
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมจัดส่ง 07 กันยายน 2554
(ยกเลิก) ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 30 คัน 12 กันยายน 2554
ขยายเวลาการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 26 กันยายน 2554
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. 10 ตุลาคม 2554
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 30 คัน 11 ตุลาคม 2554
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโฆษณา สำนักงาน ผ่านสื่อวิทยุ 12 ตุลาคม 2554
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 12 ตุลาคม 2554
เลื่อนวันเปิดซองประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 26 ตุลาคม 2554
การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2553 พร้อม CD-ROM 26 ตุลาคม 2554
การสอบราคาจ้างจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ 03 พฤศจิกายน 2554
เลื่อนการเปิดซองประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 04 พฤศจิกายน 2554
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 23 พฤศจิกายน 2554
การสอบราคาจัดจ้างติดตั้งกันสาดอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 08 ธันวาคม 2554
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 ธันวาคม 2554
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 14 ธันวาคม 2554
ยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 ธันวาคม 2554
ปี 2555
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
กองทุนประกันวินาศภัย เปิดสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) จำนวน 1 คัน 06 มกราคม 2555
กองทุนประกันชีวิต เปิดสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) จำนวน 1 คัน 06 มกราคม 2555
สอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค 02 กุมภาพันธ์ 2555
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง ประจำปี 2555 06 กุมภาพันธ์ 2555
การประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 กุมภาพันธ์ 2555
การสอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับสำนักงาน คปภ. และการสำรวจความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการประกันภัย 14 มีนาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศ 15 มีนาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 23 มีนาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ Datacard รุ่น SD-360 26 มีนาคม 2555
การสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.ประจำปี 2554 โดยวิธีสอบราคา 27 มีนาคม 2555
การสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 05 เมษายน 2555

หน้า