จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบ OIC Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน คปภ.ส่วนภูมิภาค เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 42 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซด์ am@oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 09 ธันวาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักางาน คปภ. ฉบับที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 62127039921 09 ธันวาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 42 คัน เพื่อรับฟังคำวิจารณา ตั้งแต่วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซด์ www.oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้สอดรับการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยใน SandBox 31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทผู้ดำเนินกาาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก 31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสัญจร ณ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2562
ประกาศราคาจ้างดำเนินโครงการเร่งรัดดำเนินการโครงการเร่งรัดดำเนินกระบวนการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 ตุลาคม 2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62107062181 08 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ในรูปแบบไดอารี่ สมุดโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ และถุงผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตซุ้มโค้งพองลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (Centre of InsurTech, Thailand (CIT)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097618108 26 กันยายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ความรู้เรื่องประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ 25 กันยายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้จ้างดำเนินงนโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 19 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 19 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก 17 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัย เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแบบรายงานทางการเงินกิจการตามมาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ 5- 19 ก.ย. 62ยื่นข้อเสนอ 20 ก.ย. 62โครงการเลขที่ 6208757 05 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097035112 05 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการออกแบบหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 04 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097017865 04 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบ OIC Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087386155 03 กันยายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศสำนักงาน คปภ. 28 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087506030 28 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเร่งรัดดำเนินกระบวนการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562 - 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562

หน้า