จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ OIC Gateway Nextgen โดยวิธีคัดเลือก 14 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097340875 19 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในห้องน้ำของโถสุขภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ เลขที่โคงการ 65097764757 03 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน ๑๑ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097705956 04 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างเมหาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำกรองปี 2565 -2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107134687 21 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65107206061 27 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107336359 28 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65117004106 02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการต่ออายุสมาชิกบริหารทางการเงินของ Bloomberg Terminal 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้่ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดจันทรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation (RPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 65117401365 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการคำนวณอัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio CAR) ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยวิธีคัดเลือก 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศึกษารูปแบบการให้บริการร่วม (Shared services model) สำหรับธุรกิจประกันภัยไทย โดยวิธีคัดเลือก 25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 28 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ประจำปี 2566 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding เลขที่โครงการ 65117530120 09 ธันวาคม 2565

หน้า