จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงาน 06 กันยายน 2555
สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 06 กันยายน 2555
สอบราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคาร 06 กันยายน 2555
สอบราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคารของอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 06 กันยายน 2555
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง ประจำปี 2555 06 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 25 ตุลาคม 2555
สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 26 ตุลาคม 2555
สำนักงาน คปภ.จัดประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ตุลาคม 2555
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม 207 19 กันยายน 2559
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และส่วนกลาง ทั่วประเทศ 19 มกราคม 2560
ปี 2554
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และของสมนาคุณ 19 กรกฎาคม 2554
สอบราคาจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ประจำปี 2554 10 มกราคม 2554
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับ-จ่าย ด้านการเงิน บัญชีและกองทุน 21 มิถุนายน 2554
เลื่อนการเปิดซองประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 04 พฤศจิกายน 2554
เลื่อนวันเปิดซองประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 26 ตุลาคม 2554
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ. 26 มิถุนายน 2556
แก้ไขรายละเอียดประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 กรกฎาคม 2556
แก้ไขรายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 08 กรกฎาคม 2556
ปี 2552
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน\"พิธีเปิดอาคารสำนักงาน คปภ.\" 11 สิงหาคม 2552
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย 27 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างรับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์เงินสำรองประกันภัย 30 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างออกแบบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. ปี 2552 10 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2553 14 ธันวาคม 2552
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานฯ 29 ตุลาคม 2552
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า พร้อมจัดส่งฯ ประจำปี 2552 09 ตุลาคม 2552
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ประจำปี 2553 16 ธันวาคม 2552
ปี 2553
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ประจำปี 2554 20 ธันวาคม 2553
สอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับสำนักงาน คปภ. และการรับรู้และเข้าใจของประชาชนด้านการประกันภัย 23 มีนาคม 2553
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2554 (ระยะเวลา 12 เดือน) 23 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน 04 มกราคม 2553
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 11 สิงหาคม 2553
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 14 เครื่อง ประจำปี พ.ศ.2554 25 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี พ.ศ.2554 จำนวน 14 เครื่อง 15 ธันวาคม 2553
ปี 2551
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อการเรียน การสอน การประกันภัย ในรูปแบบหนังสือการ์ตูน 04 ธันวาคม 2551
สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 9 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2551 15 มกราคม 2551
สอบราคาเช่าคุรุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2552 03 ธันวาคม 2551
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 18 กุมภาพันธ์ 2557
เผยแพร่ราคากลางจัดหาผู้รับจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารและหมวก เพื่อใช้ในงาน รณรงค์ไมโครอินชัวรันส์สู่ประชาชนประจำปี 2557 13 มีนาคม 2557
เผยแพร่ราคากลางจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานบริการอย่างมีความสุข 24 มีนาคม 2557
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยฯ กำหนดให้วิจารณ์ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค. 2561 03 พฤษภาคม 2561

หน้า