จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2551
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างการตกแต่ง ติดตั้งงานเฟอนิเจอร์สำนักงาน ของอาคาร สำนักงาน คปภ. 05 พฤศจิกายน 2551
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 21 ตุลาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 ตุลาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ 17 กันยายน 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล 12 กันยายน 2551
ขอยกเลิกประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 09 กันยายน 2551
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ (ฉบับใหม่) 09 กันยายน 2551
สอบราคาจ้างประชาสัมพัธ์เชิงรุก โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ ทางสื่อโทรทัศน์ 13 สิงหาคม 2551
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 08 สิงหาคม 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพิ่มเติม 06 มิถุนายน 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 06 มีนาคม 2551
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคปภ. ประจำปี 2551 28 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในสำนักงาน (รถตู้) 25 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 15 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ฯ 01 กุมภาพันธ์ 2551
สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 9 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2551 15 มกราคม 2551
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2555

หน้า