จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2552
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 2 จ.นครสวรรค์ 17 พฤศจิกายน 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 7 จ.สงขลา 17 พฤศจิกายน 2552
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 17 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 2 จังหวัดนครสวรรค์ 17 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสงขลา 17 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานฯ 29 ตุลาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้ง (ธงญี่ปุ่น) 19 ตุลาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ 09 ตุลาคม 2552
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า พร้อมจัดส่งฯ ประจำปี 2552 09 ตุลาคม 2552
สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน\"พิธีเปิดอาคารสำนักงาน คปภ.\" 11 สิงหาคม 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอนิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ.เขต1 - เขต2 16 มิถุนายน 2552
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 09 เมษายน 2552
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุหมึกต่างๆ 08 เมษายน 2552
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 31 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างรับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์เงินสำรองประกันภัย 30 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 27 มีนาคม 2552
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 18 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 17 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์การประกันภัย 13 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างออกแบบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. ปี 2552 10 มีนาคม 2552
ประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 04 มีนาคม 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประจำปี สำนักงาน คปภ. 24 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคา จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 23 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อวิทยุ 16 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประกันภัย รายไตรมาศ ประจำปี 2552 12 กุมภาพันธ์ 2552
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 09 มกราคม 2552
ปี 2551
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้รองรับการดำเนินงานในห้องสมุด 09 ธันวาคม 2551
สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อการเรียน การสอน การประกันภัย ในรูปแบบหนังสือการ์ตูน 04 ธันวาคม 2551
สอบราคาเช่าคุรุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2552 03 ธันวาคม 2551
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย 28 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 13 คัน 21 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2551 21 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 18 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 18 พฤศจิกายน 2551
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2550 กองทุนหมุนเวียน สำนักงาน คปภ. 06 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจ้างการตกแต่ง ติดตั้งงานเฟอนิเจอร์สำนักงาน ของอาคาร สำนักงาน คปภ. 05 พฤศจิกายน 2551
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 21 ตุลาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 ตุลาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ 17 กันยายน 2551

หน้า