จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2551
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ 17 กันยายน 2551
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย 28 พฤศจิกายน 2551
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้รองรับการดำเนินงานในห้องสมุด 09 ธันวาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 ตุลาคม 2551
ปี 2554
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28 กรกฎาคม 2554
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุกระดาษของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดส่ง 19 กรกฎาคม 2554
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมจัดส่ง 07 กันยายน 2554
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. 10 ตุลาคม 2554
สอบราคาจัดจ้างสถาบันภายนอกสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับสำนักงาน คปภ. และการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการประกันภัย 28 กุมภาพันธ์ 2554
สอบราคาการจัดจ้างวิจัยกระบวนการและผลกระทบของการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารและโทรศัพท์ 05 เมษายน 2554
ปี 2552
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 09 เมษายน 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประจำปี สำนักงาน คปภ. 24 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประกันภัย รายไตรมาศ ประจำปี 2552 12 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคา จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 23 กุมภาพันธ์ 2552
ปี 2555
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ใบอนุญาตฯ 02 ตุลาคม 2555
สอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค 02 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555 04 ตุลาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555 07 กันยายน 2555
ปี 2560
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 57 รายการ 21 มีนาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560
ปี 2556
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 (ครึ่งปีแรก) 04 เมษายน 2556
สอบราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ผ่านสื่อวิทยุโดยวิธีสอบราคา 09 กันยายน 2556
สอบราคาจัดจ้างบุคลากรเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. 22 มีนาคม 2556
ปี 2553
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดซื้อประกันฯ ของข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย 10 มิถุนายน 2553
สอบราคาจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. 30 เมษายน 2553
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 30 สิงหาคม 2553
ปี 2558
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์บัตรใบอนุญาตตัวแทน/ประกันภัยแบบ (PVC Card) โดยวิธีสอบราคา 25 มีนาคม 2558
ยอเลิกการประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 กันยายน 2558
ปี 2559
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สอบราคาจัดจ้างพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย 02 กันยายน 2559
ปี 2561
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล กำหนดวิจารณ์วันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
ปี 2562
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน คปภ.ส่วนภูมิภาค เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 42 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซด์ am@oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 09 ธันวาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 42 คัน เพื่อรับฟังคำวิจารณา ตั้งแต่วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซด์ www.oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 18 พฤศจิกายน 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ am@oic.or.th 31 กรกฎาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562-2563 เพื่อรับฟังวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซ์กรมบัญชีกลาง หรือเว็บไซด์ am@oic.or.th 10 พฤษภาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562-2563 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 ทางเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ am@oic.or.th 29 พฤษภาคม 2562
ร่างประกาศจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทริกนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซด์ sarspholk@oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 15 สิงหาคม 2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ตุลาคม 2562
ปี 2563
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซด์ www.oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 22 พฤษภาคม 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้น ชั้น 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , และชั้น 8 อาคารสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
ปี 2564
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กรกฎาคม 2564

หน้า