จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 27 เมษายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 เพิ่มเติม (ไตรมาสที่ 4 ) 06 พฤศจิกายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 เพิ่มเติม (ไตรมาสที่4) 19 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2555 06 สิงหาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2555 26 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ Datacard รุ่น SD-360 26 มีนาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 23 มีนาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คปภ.ภาค 12 สงขลา 28 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 05 เมษายน 2555
การสอบราคาจัอซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2555 02 พฤศจิกายน 2555
การสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.ประจำปี 2554 โดยวิธีสอบราคา 27 มีนาคม 2555
การสอบราคาจ้างบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. 27 พฤศจิกายน 2555
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 (ครึ่งปีหลัง) 13 กันยายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี 2556 21 พฤษภาคม 2556
การสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ DATACARD รุ่น SD-360 15 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ยี่ห้อ NISCA 17 ตุลาคม 2556
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียง 11 พฤศจิกายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฏร์ธานี 14 ตุลาคม 2556
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 14 พฤศจิกายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของอาคารสำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก 29 พฤศจิกายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 17 มกราคม 2556
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีสอบราคา 10 มกราคม 2556
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีสอบราคา 10 มกราคม 2556
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2557 (มี.ค.-ธ.ค. 57) 05 กุมภาพันธ์ 2557
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) 23 เมษายน 2557
การสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 18 กุมภาพันธ์ 2557
ปี 2553
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ \"โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตฯ\" ครั้งที่ 2 23 มิถุนายน 2553
การสอบราคาจ้างซื้ออุปกรณ์ \"โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตในส่วนกลางและภูมิภาค\" 23 เมษายน 2553
การสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ด้านการประกันภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ 30 พฤศจิกายน 2553
ปี 2554
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 12 ตุลาคม 2554
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 23 พฤศจิกายน 2554
การสอบราคาจ้างจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ 03 พฤศจิกายน 2554
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในระบบวิศวกรรมการประกอบอาคาร ประจำปี 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual) พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 207 16 สิงหาคม 2559
การสอบราคาจ้างที่ปรึกษาในการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. 27 ตุลาคม 2559
การสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความคุ้มครองของผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ. ผ่านสื่อวิทยุ 15 มีนาคม 2559
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า 06 กุมภาพันธ์ 2558
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560

หน้า