จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาเกณฑ์การคำนวณเงินสำรองทางภาษี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 27 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 24 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระและ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา ระยะเวลา ๑๒ เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร มิตซูบิชิ ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาปและยุง อาคารสำนักงาน คปภ.อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี และอาคารสำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64127481583 04 มกราคม 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภคสำหรับสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานและปลูกฝังวัฒนธรราองค์กรใหม่ (New ways of working cultivation-การปรับเปลี่วนวัฒนธรรมองค์กรตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรฯ) โดยวิธีคัดเลือก 23 ธันวาคม 2564
จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบวางแผนและการจัดการทรัพยากร (ERP Software) ระยะที่ 1 09 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๔ คัน ระยะเวลา ๔ ปี (๔๘ เดือน) เลขที่โครงการ 64117372317 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายกแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107060385 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยวิธีคัดเลือก 24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) เลขที่โครงการ 64117153570 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในรูปแบบ Hybrid (on ground & online) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากำกับดูแลข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Master Data & Data Governance) โดยวิธีคัดเลือก 11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (IBS-Nonlife) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการจัดสัมมนาบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนไป (อบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารบริษัทประกันภัย) โดยวิธีคัดเลือก 03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107206525 29 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มของใช้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ครั้งที่ ๓ เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๙๗๒๖๑ 20 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย 18 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าว แนวทางในการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ (National Insurance Bureau) โดยวิธีคัดเลือก 05 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ครั้งที่ ๒ 04 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อจอภาพแบบ LED และติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ และรื้อถอนจอภาพแบบ LED ชุดเดิมจากชั้น ๒ ไปติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 64097808706 01 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัท ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบ Platform E - Learning โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21 กันยายน 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสัญจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097404102 17 กันยายน 2564

หน้า