จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2553
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
สอบราคาจัดซื้อประกันฯ ของข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย 10 มิถุนายน 2553
การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ \"โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตฯ\" ครั้งที่ 2 23 มิถุนายน 2553
การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน 25 มิถุนายน 2553
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคาร รวมระบบงานต่างๆ ของอาคารสำน้กงาน คปภ. ภาค 6 จ.นครปฐม 30 มิถุนายน 2553
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 จังหวัดนครปฐม 30 มิถุนายน 2553
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ 16 กรกฎาคม 2553
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 10 สิงหาคม 2553
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 11 สิงหาคม 2553
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดส่งเพื่อใช้ในงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2553 20 สิงหาคม 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งระดับผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 8 คัน 20 สิงหาคม 2553
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคารรวมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 23 สิงหาคม 2553
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 30 สิงหาคม 2553
การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2552 07 กันยายน 2553
สอบราคาจ้างจัดพิมพ์คู่มือ รู้จักใช้เข้าใจสิทธิ (ประกันชีวิตใกล้ตัวคุณ) และคู่มือ รู้จักใช้เข้าใจสิทธิ (ประกันวินาศภัยใกล้ตัวคุณ) 06 ตุลาคม 2553
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 20 ตุลาคม 2553
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2553 27 ตุลาคม 2553
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร รวมตกแต่ง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงโดยวิธีประกวดราคา 27 ตุลาคม 2553
สอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับโครงสร้างใหม่ สำนักงาน คปภ. 17 พฤศจิกายน 2553
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบบต่างๆ ของอาคารสำนักงาน คปภ. ตามโครงสร้างใหม่ 17 พฤศจิกายน 2553
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2553
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ของอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยวิธีประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ เกี่ยวกับเรื่องประกันภัย 3 เรื่อง 22 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2554 (ระยะเวลา 12 เดือน) 23 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 14 เครื่อง ประจำปี พ.ศ.2554 25 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) 30 พฤศจิกายน 2553
การสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ด้านการประกันภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ 30 พฤศจิกายน 2553
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี พ.ศ.2554 จำนวน 14 เครื่อง 15 ธันวาคม 2553
สอบราคาจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ประจำปี 2554 20 ธันวาคม 2553
ปี 2554
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบตกแต่งและก่อสร้างจัดงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย ณ อิมแพค เมืองทองธานี 05 มกราคม 2554
สอบราคาจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ประจำปี 2554 10 มกราคม 2554
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2554 17 มกราคม 2554
สอบราคาจ้างจัดซื้ออุปกรณ์ \"โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตโดยใช้ระบบสารสนเทศ (E-Licensing) (พัฒนาระบบ รูปแบบและการขยายพื้นที่)\" 26 มกราคม 2554
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านประกันภัยสู่สังคมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินการบริการจัดการออกแบบ ตกแต่งและก่อสร้างจัดงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย ณ อิมแพคเมืองทองธานี 21 กุมภาพันธ์ 2554
สอบราคาจัดจ้างสถาบันภายนอกสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับสำนักงาน คปภ. และการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการประกันภัย 28 กุมภาพันธ์ 2554
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่งและก่อสร้างจัดงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย ณ อิมแพค เมืองทองธานี 01 มีนาคม 2554
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อสารความรู้ด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อวิทยุ 09 มีนาคม 2554
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อสารความรู้ด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อโทรทัศน์ 09 มีนาคม 2554
การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือครบรอบ 4 ปี สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2554 30 มีนาคม 2554
การสอบราคาจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 05 เมษายน 2554

หน้า