จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มของใช้ห้องประชุม (ประจำเดือน มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการด้านสินไหมทดแทน โดยวิธีคัดเลือก 24 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2563 เลขที่โครงการ 63037376165 24 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บปกเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองจดหมาย และซองเอกสารพร้อมสกรีนโลโก้สำนักงาน 16 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ Datacard รุ่น SD360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกิจกรรมเสริมทักษะสร้างความสุข ประจำปี ๒๕๖๓ (OIC Happy Activities) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์ สร้างการรับรู้ด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรับรู้ บทบาทพันธกิจ หน้าที่ ผ่านการจดจำในรูปแบบ ข้อความ โลโก้ ตราสัญลักษณ์องค์กร หรือข่าวสารด้านการประกันภัยและเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 63027518497 05 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ โดยเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุม และ LCD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาการจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) โดยวิธีคัดเลือก 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาการจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) โดยวิธีคัดเลือก 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเสื้อกั๊กให้กับผู้บริหารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศนิการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2563 (Money Expo 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้น ชั้น 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , และชั้น 8 อาคารสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 2 เลขที่โครงการ 63027265019 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องประเมินผลความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027054185 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์บัตร (ใบอนุญาต) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระยะเวลา 33 เดือน 06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำดี (Tranfer Pump) และระบบปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน (ฺBooster Pump) ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ Datacard รุ่น SD ๒๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2563 (Money Expo 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017496100 30 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 42 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาและพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ของสำนักงาน คปภ. ผ่านสื่อวิทยุ 22 มกราคม 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาเทคโลโนยีสารสนเทศสำนักงาน คปภ. ฉบับที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อ ใช้เป็นสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการจดจำผ่านข้อความหรือโลโก้ให้กับสื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะจง 20 มกราคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มกราคม 2563
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ประจำปี 2563 27 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำคลังข้อสอบความรู้เฉพาะด้านของแต่ละสายงาน โดยวิธีคัดเลือก 26 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ความรู้เรื่องประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC ของสำนักงาน คปภ. 17 ธันวาคม 2562
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 42 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562

หน้า