จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการจัดสัมมนาบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนไป (อบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารบริษัทประกันภัย) โดยวิธีคัดเลือก 03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107206525 29 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มของใช้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ครั้งที่ ๓ เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๙๗๒๖๑ 20 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย 18 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าว แนวทางในการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ (National Insurance Bureau) โดยวิธีคัดเลือก 05 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ครั้งที่ ๒ 04 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อจอภาพแบบ LED และติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ และรื้อถอนจอภาพแบบ LED ชุดเดิมจากชั้น ๒ ไปติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 64097808706 01 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัท ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบ Platform E - Learning โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21 กันยายน 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสัญจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097404102 17 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Back Office) โดยวิธีคัดเลือก 14 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097305904 13 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 09 กันยายน 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097170522 09 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา และสื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในสถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังภาวะการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 02 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 02 กันยายน 2564
ประากาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2564-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลด้านประกันภัย (OIC Gateway Platform) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087418598 30 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำกรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับบริษัทประกันภัย (Cyber Resilience Assessment Framework CRAF) โดยวิธีคัดเลือก 23 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี และตู้เย็น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๑ และชั้น ๒ 13 สิงหาคม 2564
ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087092365 13 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087011882 11 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) โดยวิธีคัดเลือก 09 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องพักรับรองอนุญาโตตุลาการ 09 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077286253 05 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077417347 05 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่โครงการ 64077500158 05 สิงหาคม 2564

หน้า