จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดแต้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน Thailand Smart Money 15 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค 12 สงขลา 28 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน คปภ. (ปรับปรุงกระจก อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง 01 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ปากกาและพัด) โดยวิธีสอบราคา 05 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (สมุดฉีก ไดอารี่ ปฏิทินตั้งโต๊ะและถุงผ้า) โดยวิธีสอบราคา 05 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์กร 30 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์กร 25 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผู้บริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ งานวันประกันภัย พิธีมอบรางวัลประกันภัยครบวงจร ประจำปี 2555 10 กรกฎาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ประจำปี 2556 30 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรู้จังใช้เข้าใจสิทธิ ในหัวข้อเรื่อง \"ประกันชีวิตใกล้ตัวคุณ\" และหัวข้อเรื่อง \"ประกันวินาศภัยใกล้ตัวคุณ\" โดยวิธีสอบราคา 21 มิถุนายน 2555
การสอบราคาจัดจ้างหนังสือพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยแบบพลาสติกธรรมดา โดยวิธีสอบราคา 09 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำปี 2556 09 พฤศจิกายน 2555
ปี 2554
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดจ้างติดตั้งกันสาดอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 08 ธันวาคม 2554
การสอบราคาจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. 13 มิถุนายน 2554
การสอบราคาจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 05 เมษายน 2554
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ 15 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบราคาจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2556 โดยวิธีสอบราคา 01 สิงหาคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันแลเงินสำรองประกันภัยประจำปี 2556 22 มกราคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย 14 สิงหาคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 18 มกราคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง\"ประกันวินาศภัยเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ\" และ\"ประกันชีวิตเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ\" 12 มีนาคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัยแบบ PVC Card สีฟ้า 30 กันยายน 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภับแบบ PVC Card 22 มกราคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 29 เมษายน 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย 14 สิงหาคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการสายด่วนประกันภัย 1186 16 กันยายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายรูปและเครื่องฉายภาพ 31 พฤษภาคม 2556
การสอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายรูปและเครื่องฉายภาพ 27 สิงหาคม 2556
การสอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำปี 2557 12 ธันวาคม 2556
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2559 (MONEY EXPO 2016) 04 กุมภาพันธ์ 2559
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 03 มีนาคม 2559
การสอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบรับแบบรายงานข้อมูลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 11 กรกฎาคม 2559
การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง 20 ตุลาคม 2559
การสอบราคาจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต NISCA 22 มกราคม 2559
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 17 มีนาคม 2558
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 13 มีนาคม 2558
การสอบราคาจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ NISCA ink Ribbon Cartridge for PR-C101 Series 27 กุมภาพันธ์ 2558
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 19 มิถุนายน 2557
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 20 มกราคม 2560
การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 05 พฤษภาคม 2560

หน้า