จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2552
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 31 มีนาคม 2552
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุหมึกต่างๆ 08 เมษายน 2552
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 09 เมษายน 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอนิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ.เขต1 - เขต2 16 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน\"พิธีเปิดอาคารสำนักงาน คปภ.\" 11 สิงหาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ 09 ตุลาคม 2552
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า พร้อมจัดส่งฯ ประจำปี 2552 09 ตุลาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้ง (ธงญี่ปุ่น) 19 ตุลาคม 2552
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานฯ 29 ตุลาคม 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 2 จ.นครสวรรค์ 17 พฤศจิกายน 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 7 จ.สงขลา 17 พฤศจิกายน 2552
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 17 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 2 จังหวัดนครสวรรค์ 17 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสงขลา 17 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย 27 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2553 14 ธันวาคม 2552
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ประจำปี 2553 16 ธันวาคม 2552
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 18 ธันวาคม 2552
ปี 2553
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน 04 มกราคม 2553
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ปี 2553 29 มกราคม 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 17 มีนาคม 2553
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2551 และ 2552 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 17 มีนาคม 2553
สอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับสำนักงาน คปภ. และการรับรู้และเข้าใจของประชาชนด้านการประกันภัย 23 มีนาคม 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 07 เมษายน 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อวิทยุ 21 เมษายน 2553
การสอบราคาจ้างซื้ออุปกรณ์ \"โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตในส่วนกลางและภูมิภาค\" 23 เมษายน 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 23 เมษายน 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งระดับผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 8 คัน 26 เมษายน 2553
ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาฯ งานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย 26 เมษายน 2553
สอบราคาจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. 30 เมษายน 2553
สอบราคาจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน คปภ. 30 เมษายน 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 07 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 8 คัน 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ ปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อโทรทัศน์ 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการสอบราคาจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้างสำนักงาน คปภ. 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการสอบราคาจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน คปภ. 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการออกแบบ ตกแต่งและก่อสร้างรวมบริหารจัดการงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย 17 พฤษภาคม 2553
ขยายระยะเวลาการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ ปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 17 พฤษภาคม 2553
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ 31 พฤษภาคม 2553
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 08 มิถุนายน 2553

หน้า