จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2563-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการผลิตสกู๊ปข่าวในสถานการณ์เร่งด่วน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม ความรู้ด้านประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ผ่านสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อออนไลน์ 24 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067158979 24 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา การจ้างเหมาเช่าบริการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ด้านการประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ผ่านสื่อออนไลน์ ในสถานการณ์เร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067274190 19 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 09 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้เป็นไปตามาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตวีดีโอ ความรู้ด้านการประกันภัย จำนวน 5 เรื่อง ความยาวต่อเรื่องไม่น้อยกว่า 3 นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบหลักสูตรอบรมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารบริษัทประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63047041511 05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63067044267 04 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดงานตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 63057247136 02 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 63037301527 01 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 27 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการพัฒนาระบบรายงานประกอบการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) เพื่อการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซด์ www.oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 22 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างระบบการให้ความรู้ด้านการประกันภัยครบวงจร (Create Insurance Literacy System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057160748 21 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ในรูปแบบของที่ระลึก (premium) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057138984 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP Camera พร้อมระบบและการติดตั้ง บริเวณอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริเวณอาคารศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย และห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เลขที่โครงการ 63057206968 15 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 27001 และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057102560 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057066510 08 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาและพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ของสำนักงาน คปภ. และข่าวสารด้านการประกันภัย ผ่านสื่อวิทยุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงาน คปภ. (OIC Strategic Management) โดยวิธีคัดเลือก 05 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ฉบับที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒ 28 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการสำหรับคูหานิทรรศการของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 63047450613 27 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ website สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 2 รับเอกสารประกวดราคาตั้ง วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประเมินราคาอาคารพร้อมที่ดินของสำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 24 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตวีดีโอ ความรู้ด้านการประกันภัย จำนวน 5 เรื่อง ความยาวต่อเรื่องไม่น้อยกว่า 3 นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563

หน้า