จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027366637 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัย และพัฒนาระบบงานตรวจสอบบริษัทประกันภัย (ระยะที่ ๑ การจ้างที่ปรึกษา) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล และใบปลิวประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมแต่งบทกลอนอาศิรวาท ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักด้านการประกันภัยในยุคดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลที่ดครงการ 65027241955ร 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. เลขที่โครงการ 65027078960 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk) จำนวน 6 ตัว และเครื่องแท็บเล็ต (Tablet) จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทดสอบความพร้อมการเป็นหัวหน้างาน (supervisory Readiness Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 28 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดกระดาษต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2565
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาเกณฑ์การคำนวณเงินสำรองทางภาษี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 27 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 24 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระและ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา ระยะเวลา ๑๒ เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร มิตซูบิชิ ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาปและยุง อาคารสำนักงาน คปภ.อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี และอาคารสำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64127481583 04 มกราคม 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภคสำหรับสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานและปลูกฝังวัฒนธรราองค์กรใหม่ (New ways of working cultivation-การปรับเปลี่วนวัฒนธรรมองค์กรตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรฯ) โดยวิธีคัดเลือก 23 ธันวาคม 2564
จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบวางแผนและการจัดการทรัพยากร (ERP Software) ระยะที่ 1 09 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๔ คัน ระยะเวลา ๔ ปี (๔๘ เดือน) เลขที่โครงการ 64117372317 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายกแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107060385 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยวิธีคัดเลือก 24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) เลขที่โครงการ 64117153570 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในรูปแบบ Hybrid (on ground & online) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากำกับดูแลข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Master Data & Data Governance) โดยวิธีคัดเลือก 11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (IBS-Nonlife) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการจัดสัมมนาบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนไป (อบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารบริษัทประกันภัย) โดยวิธีคัดเลือก 03 พฤศจิกายน 2564

หน้า