จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
การสอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2555
ปี 2551
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 9 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2551 15 มกราคม 2551
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ฯ 01 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 15 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในสำนักงาน (รถตู้) 25 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคปภ. ประจำปี 2551 28 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 06 มีนาคม 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพิ่มเติม 06 มิถุนายน 2551
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 08 สิงหาคม 2551
สอบราคาจ้างประชาสัมพัธ์เชิงรุก โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ ทางสื่อโทรทัศน์ 13 สิงหาคม 2551
ขอยกเลิกประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 09 กันยายน 2551
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ (ฉบับใหม่) 09 กันยายน 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล 12 กันยายน 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ 17 กันยายน 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 ตุลาคม 2551
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 21 ตุลาคม 2551
ประกวดราคาจ้างการตกแต่ง ติดตั้งงานเฟอนิเจอร์สำนักงาน ของอาคาร สำนักงาน คปภ. 05 พฤศจิกายน 2551
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2550 กองทุนหมุนเวียน สำนักงาน คปภ. 06 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 18 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 18 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 13 คัน 21 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2551 21 พฤศจิกายน 2551
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย 28 พฤศจิกายน 2551
สอบราคาเช่าคุรุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2552 03 ธันวาคม 2551
สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อการเรียน การสอน การประกันภัย ในรูปแบบหนังสือการ์ตูน 04 ธันวาคม 2551
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้รองรับการดำเนินงานในห้องสมุด 09 ธันวาคม 2551
ปี 2552
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 09 มกราคม 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประกันภัย รายไตรมาศ ประจำปี 2552 12 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อวิทยุ 16 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคา จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 23 กุมภาพันธ์ 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประจำปี สำนักงาน คปภ. 24 กุมภาพันธ์ 2552
ประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 04 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างออกแบบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. ปี 2552 10 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์การประกันภัย 13 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 17 มีนาคม 2552
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 18 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 27 มีนาคม 2552
สอบราคาจ้างรับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์เงินสำรองประกันภัย 30 มีนาคม 2552

หน้า