จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 05 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดทำประกันภัย ภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่น อินโฟกราฟฟิก (Motion Infographic) ความรู้เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้ และวัสดุ อุปกรณ์เพื่อประดับสถานที่ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077048965 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ เลขที่โครงการ 63077012376 08 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077026796 08 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิธีคัดเลือก 03 กรกฎาคม 2563
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิถุนายน 2563
ปณะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการโครงการศึกษาจัดทำแผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการจดจำในยุคดิจิทัล 26 มิถุนายน 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผุ้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2563-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการผลิตสกู๊ปข่าวในสถานการณ์เร่งด่วน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม ความรู้ด้านประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ผ่านสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อออนไลน์ 24 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067158979 24 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา การจ้างเหมาเช่าบริการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ด้านการประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ผ่านสื่อออนไลน์ ในสถานการณ์เร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067274190 19 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 09 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตวีดีโอ ความรู้ด้านการประกันภัย จำนวน 5 เรื่อง ความยาวต่อเรื่องไม่น้อยกว่า 3 นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้เป็นไปตามาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบหลักสูตรอบรมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารบริษัทประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63047041511 05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63067044267 04 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดงานตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 63057247136 02 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 63037301527 01 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 27 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการพัฒนาระบบรายงานประกอบการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) เพื่อการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซด์ www.oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 22 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างระบบการให้ความรู้ด้านการประกันภัยครบวงจร (Create Insurance Literacy System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057160748 21 พฤษภาคม 2563

หน้า