จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 จุด ของสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ (Money Expo 2021) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64047043600 05 เมษายน 2564
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ (Money Expo 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 (Money Expo 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037550466 01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037526427 30 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด - KTB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา ๓๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที่โครงการ 64037073400 17 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกันภัยฉบับประชาชน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 11 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป้นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดทำหนังสือแผนพัมนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน และการดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกบัญชีเป็นหนี้สูญของสำนักงาน (อัตราที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน และการดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกบัญชีเป็นหนี้สูญของสำนักงาน (อัตราที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64027467853 02 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฝารองนั่งชักโครก จำนวน 4 ชุด อาคารสำนักงาน คปภ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ประสานงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นของ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสายคล้องหน้ากากอนามัยสกรีนตราสัญลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างการรับรู้และจดจำสำนักงาน คปภ. ไปสู่สาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุซอฟแวร์ทางสถิติ (Eviews) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 33 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63127495555 12 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017007122 11 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 64017007914 11 มกราคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 63127547608 11 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มกราคม 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 28 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาปและยุง อาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันฯ และอาคารสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ/วิภาวดี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 25 ธันวาคม 2563
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 63127252402 25 ธันวาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563

หน้า