จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพร้อมตัวอักษรโลหะ และตัวอักษรโลหะ ศูนย์บริการใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย (Insurance Agent and Broker License Service Center (ILC)) 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กรสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค โดยเฉาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65057233028 20 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 27 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างดำเนินโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding) 27 เมษายน 2565
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา ๔ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๔๖๑ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037400142 27 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติภายในอาคารสำนักงาน คปภ.พร้อมระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047255107 26 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติภายในอาคารสำนักงาน คปภ.พร้อมระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047255107 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ ๓) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลประภันภัย (IBS Nonlife) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047047722 21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรวบรวมและประเมินความเสี่ยงและการดำเนินธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 12 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยวิธีคัดเลือก 08 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิธีคัดเลือก 05 เมษายน 2565
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037496621 31 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 30 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037297039 28 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ของสำนักงาน คปภ. ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงาน คปภ. ปี 2565 17 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม อาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองจดหมาย และซองเอกสารพร้อมสกรีนโลโก้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการ คปภ. ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 65037168622 11 มีนาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037155742 11 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๓ เลขที่โครงการ 65037132790 09 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังบรรจุน้ำสแตนเลส ของสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ 08 มีนาคม 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ (Money Expo 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027366637 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัย และพัฒนาระบบงานตรวจสอบบริษัทประกันภัย (ระยะที่ ๑ การจ้างที่ปรึกษา) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล และใบปลิวประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมแต่งบทกลอนอาศิรวาท ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า