จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุซอฟแวร์ทางสถิติ (Eviews) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017007122 11 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 64017007914 11 มกราคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 63127547608 11 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มกราคม 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 28 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาปและยุง อาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันฯ และอาคารสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ/วิภาวดี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 25 ธันวาคม 2563
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 63127252402 25 ธันวาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน คปภ. 21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 5 ส ประจำปี 2564 ของสำนักงาน คปภ. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน และ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy) โดยวิธีคัดเลือก 18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2563
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉายภาพ (Projector) พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม สำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63127197668 15 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานบรรณาธิการ พร้อมจัดพิมพ์และเผยแพร่นิตยสารประชาสัมพันธ์ (Public Relation magazine) 04 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแลตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม โดยวิธีคัดเลือก 03 ธันวาคม 2563
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อของกระจกและ Aluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุภัณฑ์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจและการออกแบบผังบัญชีของสำนักงาน คปภ. (OICs modern ERP and Financial report) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้รับจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมจัดส่งให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค / จังหวัด และส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 63117077601 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าจอสัมผัสเครื่องปรับอากาศ Chiller เครื่องที่ ๒ ที่ชำรุด 05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน คปภ. ภาค ๑ (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2562 (Annual Report 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายภาพหมู่นักศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มของใช้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าวปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก 29 ตุลาคม 2563

หน้า