จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและระบบสุขภิบาล จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัรฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์การประกันภัยควบการลงทุน (Unit-Linked) และมาตราฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077116503 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2564-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64077007042 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน และการดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกบัญชีเป็นหนี้สูญของสำนักงาน (อัตราที่ ๒ ทดแทน) 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เลขที่โครงการ 64067363839 30 มิถุนายน 2564
ประกวดประกวดราคาจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64067467849 30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหน้าอาคาร และซ่อมแซมประตูห้องผู้ช่วยเลขาธิการ ชั้น 3 พร้อมลูกบิดประตู ชั้น 3-4 สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ระยะที่ 2 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (CIT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการประกันภัยและการสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทลำโพงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์และกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย พ.ร.บ. ในรูปแบบของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกันภัย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก 28 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูล ธุรกิจประกันภัย (Digital Insurance Information Platform for Electronic Filing System DIIP) โดยวิธีคัดเลือก 23 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 จุด ของสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๙ เครื่อง ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ (Money Expo 2021) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64047043600 05 เมษายน 2564
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ (Money Expo 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 (Money Expo 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037550466 01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037526427 30 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด - KTB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา ๓๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที่โครงการ 64037073400 17 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกันภัยฉบับประชาชน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 11 มีนาคม 2564

หน้า