จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ เลขที่โครงการ 66037112524 20 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2566 ฯ เลขที่โครงการ 66037264726 17 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรับสายด่วน คปภ. 1186 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037033788 15 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและติดตั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรในรูปแบสติกเกอร์ติดประตูลิฟต์ (Wrap Lift) สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันสำคัญต่างๆ พร้อมจัดทำบทอาเศียรวาท ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2566 - 2569 รวม 1,095 วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2566
จ้างผลิตสปอตโฆษณาพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯ เลขที่โครงการ 66037058025 07 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Back Office) ระยะที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 07 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ.ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๖- ๒๕๖๙) โดยวิธีคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสต ไฟฟ้า และอื่นๆ ของอาคารศูนย์ CIT ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกระบวนการ การโอนและการรับโอนกรมธรรม์ของบริษัทฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการเลข 66027019444 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยวิธีคัดเลือก 07 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาการซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. 02 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017521803 31 มกราคม 2566
การจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) 30 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นด้วยโอโซนของระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน คปภ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 11 โดยวิธีคัดเลือก 23 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2566
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2566
จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติ ด้วย Robotic Process Automation (RPA) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 66017012123 09 มกราคม 2566
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินเพื่อให้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 27 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาราคาจ้างเหมาบริการบำรงุรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรองปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding เลขที่โครงการ 65117530120 09 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2565
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ประจำปี 2566 29 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 28 พฤศจิกายน 2565

หน้า