จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65067422543 24 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ญฎ 929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ Cloud Server สำหรับเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. 06 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Hybrid (Online On Ground) โดยวิธีคัดเลือก 01 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและการจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพร้อมตัวอักษรโลหะ และตัวอักษรโลหะ ศูนย์บริการใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย (Insurance Agent and Broker License Service Center (ILC)) 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กรสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค โดยเฉาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65057233028 20 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 27 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างดำเนินโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding) 27 เมษายน 2565
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา ๔ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๔๖๑ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037400142 27 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติภายในอาคารสำนักงาน คปภ.พร้อมระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047255107 26 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติภายในอาคารสำนักงาน คปภ.พร้อมระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047255107 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ ๓) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลประภันภัย (IBS Nonlife) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047047722 21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรวบรวมและประเมินความเสี่ยงและการดำเนินธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 12 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยวิธีคัดเลือก 08 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิธีคัดเลือก 05 เมษายน 2565
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037496621 31 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 30 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037297039 28 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ของสำนักงาน คปภ. ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงาน คปภ. ปี 2565 17 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม อาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองจดหมาย และซองเอกสารพร้อมสกรีนโลโก้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการ คปภ. ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 65037168622 11 มีนาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037155742 11 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๓ เลขที่โครงการ 65037132790 09 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังบรรจุน้ำสแตนเลส ของสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ 08 มีนาคม 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565

หน้า