การเปิดให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนด้านประกันภัย

การเปิดให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนด้านประกันภัย

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนให้ทราบว่า ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนด้านประกันภัย ดังนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ  และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖

2. การรับและพิจารณาข้อร้องเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม        โดยให้ผู้ร้องเรียน คู่กรณี คู่พิพาท อนุญาโตตุลาการ ผู้ไกล่เกลี่ย พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว   แล้วแต่กรณี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

2. ต้องสแกน QR CODE เพื่อเช็คอินเข้าสำนักงาน คปภ. ผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และเช็คเอาท์ออกหรือกรอกใบลงทะเบียนที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดเตรียมไว้ให้

3. ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน คปภ. ซึ่งจะต้องไม่เกิน ๓๗.๕ °C พร้อมติดสัญลักษณ์ให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว

4. ต้องผ่านจุดบริการล้างมือแอลกอฮอล์เจล

5. ต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร

รายละเอียดเป็นไปตามประกาศฉบับที่ 3

ไฟล์ต่างๆ: 
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 14, 2563