การเปิดให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนด้านประกันภัย

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนให้ทราบว่า ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนด้านประกันภัย ดังนี้

1. การยื่นข้อร้องเรียนในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสำนักงาน คปภ. (สำนักงานใหญ่) หมายเลข 02-5153999 ต่อ 3203 หรือ E-mail : nalinn@oic.or.th สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ หมายเลข 02-4769940 ต่อ 3 หรือ E-mail : bangkok02@oic.or.th และสำนักงาน คปภ. เขตบางนา หมายเลข 02-3613769และ 085-4873702 หรือ E-mail : bangkok03@oic.or.th เพื่อแจ้งความประสงค์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำ     พร้อมพิจารณากำหนดวัน เวลานัดหมาย จัดลำดับก่อนหลังและอำนวยความสะดวกกับท่าน

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ สำหรับคู่กรณีที่ประสงค์ดำเนินการไกล่เกลี่ข้อพิพาท   พนักงานเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณี โดยประสานเพื่อกำหนดวิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ Video Conference, Video Call, Chat room, Microsoft Teams, ประชุมสายโทรศัพท์, Line เป็นต้น สำหรับคู่กรณีที่ประสงค์ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ สำนักงาน คปภ. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ กรณีที่ได้กำหนดวันนัดพร้อมหรือนัดพิจารณาไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานขอความร่วมมือไปยังอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณากำหนดวิธีการ   ที่เหมาะสม เช่น การใช้ Video Conference, Video Call, Chat room, Microsoft Teams, ประชุมสายโทรศัพท์, Line     เป็นต้น สำหรับการนัดพร้อมและการดำเนินกระบวนพิจารณา ณ ที่ทำการของสำนักงาน คปภ. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาท เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเป็นไปตามประกาศฉบับที่ 1 และประกาศฉบับที่ 2

ทั้งนี้ ท่านยังคงสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านกระดานรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซค์ของสำนักงาน คปภ. ได้ที่ www.oic.or.th หรือ E-mail : ppd@oic.or.th

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 14, 2563