ประกาศเปิดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ.

       สำนักงาน คปภ. เปิดให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสังกัด ในระหว่างสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยให้ยื่นผ่านช่องทาง online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ที่  https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index  

 

        สำนักงาน คปภ. ได้ขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัยออกไปอีก จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  ดูประกาศขยายระยะเวลา