ประกาศเปิดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ.

       สำนักงาน คปภ. เปิดให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสังกัด ในระหว่างสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยให้ยื่นผ่านช่องทาง online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ที่  https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index  

 

 

 

หน่วยงาน/ประเภท

 

ช่องทางการติดต่อ

 

กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาตบุคคลธรรมดา

 (ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา)                   

โทร. 080-0736635,  080-0736625,    

       080-0736623

กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล

(ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ประเภทนิติบุคคล)

 

Email  : broker@oic.or.th

 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการจำหน่าย

(ขออนุมัติเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย)

 

Email : e_learn_int@oic.or.th

กลุ่มนโยบายการกำกับช่องทางการจำหน่าย

(การจัดสอบนายหน้าประกันภัย)

 

 

Email : exam_int@oic.or.th

 

 

 

 

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 24, 2563