การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน

1 โครงสร้าง

2 ข้อมูลผู้บริหาร

3 อำนาจหน้าที่

4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5 ข้อมูลการติดต่อ

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8 Q&A

9 Social Network

 

แผนดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564