สายด่วน คปภ. 1186

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความสำคัญในการบริการข้อมูลด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน จึงได้จัดตั้งระบบสายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ เป็นช่องทางการบริการประชาชนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อทำหน้าที่บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจประกันภัย และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย

 

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของสายด่วน คปภ. ๑๑๘๖

 

แบบฟอร์มขอคัดสำเนากรมธรรม์

 

สถิติการให้บริการ

 

ติดต่อหน่วยงาน

สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๑๑๘๖ หรือ ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๒๙๐๐

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 4, 2561