ไตรมาส 4

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันวินาศภัย28.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จการประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย19.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุน รายได้อื่นของธุรกิจประกันวินาศภัย20 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย19 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ของบริษัทประกันวินาศภัย17 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย16.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย26 KB
Office spreadsheet icon อัตราค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยระยะเวลาตั้งแต่18 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 31, 2544