ไตรมาส 1

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย22 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย20.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย21 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย30 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย27 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย23 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย24 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนรายได้อื่นของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จการประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย23 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย24 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย30 KB
Office spreadsheet icon จำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย30.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
เสาร์, มีนาคม 31, 2544