< >
<
>

คปภ. ให้การต้อนรับผู้บริหาร World Bank Group ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายให้นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ พร้อมด้วย นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ และนางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก World Bank Group ประจำประเทศไทย Ms. Cecile Thioro Niang, Practice Manager, East Asia and Pacific Finance, Competitiveness and Innovation เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่    

   

ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ ความคืบหน้าของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4  ความร่วมมือที่ผ่านมาของสำนักงาน คปภ. และ World Bank Group ในการร่วมกันพัฒนาภาคธุรกิจประกันภัย ประเด็นข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP) รวมถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัย