< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติต้อนรับ Mr. Kiyoshi Hosomizo, Commissioner of FSA พร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานภายใต้ Exchange of Letters for Cooperation (EoL) ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง FSA ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงาน คปภ. โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือด้านการกำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัยที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก