< >

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ศึกษาดูงานด้านการลงทุนในธุรกิจประกันภัย ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และขยายโอกาสการลงทุนและตลาดประกันภัยไทยร่วมกัน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม เศรษฐกิจการค้า การลงทุน ในสปป. ลาว จากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) คุณพิมล ปงปองแก้ว และหารือถึงนโยบายด้านการเงินการประกันภัยของภาครัฐ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างกันกับ Ms. Kamphay Vitshsay , หัวหน้ากรม กรมคุ้มครองการเงินรัฐวิสาหกิจ (the State Owned Enterprise Financial Management Department) กระทรวงการเงิน Mr. Holady Volalath หัวหน้าสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (National Bureau of Lao Insurance) และ Mr. Outakeo Keodouangsinh รองอธิบดี กระทรวงแผนงานและการลงทุน

สปป. ลาว เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีภูมิศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6.8 ล้านคน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย มีพรมแดนติดต่อกับจีน พม่า เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 14 บริษัท แต่มีเพียง 8 บริษัทเท่านั้นที่มีการดำเนินธุรกิจ มีตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ประมาณ 300 คน ธุรกิจประกันภัยจึงยังมีขนาดเล็กมาก โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 2 พันล้านบาท ในอนาคตการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมจะมีความต้องการด้านประกันภัยเพิ่มมากขึ้น จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ จำนวน 10 เขต ซึ่งมีหลายประเทศให้ความสนใจ รวมทั้งนักลงทุนจากประเทศไทย เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงพยาบาล รวมถึงบริษัทโลจิสติกส์ จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันภัยไทยที่จะเข้าไปขยายตลาดและการลงทุนใน สปป. ลาว ต่อไป

รองเลขาธิการสายกำกับ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี คณะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ สรุปด้านการค้า บริการ การลงทุน และนโยบายส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การประกันภัยที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพรวม และโอกาสการขยายตัวด้านการลงทุน และการประกันภัยได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้พบกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินธุรกิจกับผู้แทนจากสภาหอการค้า สปป. ลาว รวมถึงผู้แทนจากบริษัทประกันภัยของ สปป. ลาว และได้ให้ความเชื่อมั่นว่า การประกันภัยใน สปป. ลาว มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยขนส่งสินค้า การประกันภัยรถ รวมถึงภาครัฐเห็นความสำคัญของการประกันภัยมีนโยบายการสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ชัดเจน ดังนั้นตลาดประกันภัยใน สปป. ลาว จึงถือเป็นตลาดที่น่าสนใจมากตลาดหนึ่ง