< >

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ส่งเสริมให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยมีมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจประกันภัย

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีการประชุมร่วมกับทั้ง 2 สมาคมฯและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบร่วมกันเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบในการกำกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ประกอบด้วย
1. กำหนดให้นายหน้าบุคคลธรรมต้องสังกัดนายหน้านิติบุคคล
2. กำหนดให้บริษัทประกันภัยสร้างเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกนายหน้าประกันภัยที่จะส่งงานให้บริษัท
3. กำหนดมาตรการในการป้องปรามผู้ที่แอบอ้างเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อประชาชน และการติดตามดำเนินคดีกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย
4. การเพิ่มหนังสือรับรองจากบริษัทประกันภัยให้กับนายหน้าบุคคลธรรมดาในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมอีกว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจะต้องแสดงใบอนุญาต และ/หรือแจ้งข้อมูลใบอนุญาตตนให้ลูกค้าทราบ ซึ่งประชาชนควรจะตรวจสอบในลำดับแรกว่า บุคคลนั้นๆ เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ดูชื่อ-นามสกุลของผู้ถือใบอนุญาต สังกัดบริษัทประกันภัยใด ใบอนุญาตหมดอายุแล้วหรือไม่ (ตามตัวอย่างรูปแบบใบอนุญาต)

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และข้อมูลการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ผ่านเว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th