< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 “มีข้อกำหนดให้การทำประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร” ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและคุ้มครองสิทธิในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยกลไกตลาด สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินโครงการนำร่องจัดทำ “กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน”

ทั้งนี้ “กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน” เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล ที่ขายตรงโดยบริษัทประกันภัย มีผลประโยชน์เป็นแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามจำนวนมูลหนี้ ที่ติดค้างอยู่กับธนาคาร (Mortgage Reducing Term Assurance : MRTA) ซึ่งจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดต่ำลงอย่างน้อย 12.5% สำหรับรูปแบบของกรมธรรม์ฯ จะให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1-30 ปี ซึ่งเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว สามารถ Refinance ได้โดยไม่ต้องยกเลิกกรมธรรม์ และหากยังไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืม สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน” มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนที่ขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และต้องทำประกันชีวิตตามเงื่อนไข ในการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองสินเชื่อทุกประเภท โดยจะพิจารณารับประกันภัยจากทุนประกันภัยเป็นหลัก หากทุนประกันภัยไม่เกิน 4,000,000 บาท บริษัทประกันภัยสามารถรับประกันภัยได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ แต่หากกรณีทุนประกันภัยเกิน 4,000,000 บาท บริษัทประกันภัยก็จะพิจารณารับประกันภัยตามปกติ แต่อาจต้องมีกระบวนการตรวจสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง ณ ขณะนี้ มีบริษัทประกันภัยแจ้งความจำนงเข้าร่วมรับประกันภัยตามโครงการ นำร่องแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 12 บริษัท โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th ทั้งนี้ กรมธรรม์ดังกล่าวจะเริ่มขายได้ในเดือนเมษายน 2558 นี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186