< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการปรับปรุง แก้ไข และจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.... "และการนำเสนอผลการศึกษา งานวิจัย รวมถึงหาข้อสรุป และแนวทางในการร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมี ดร. อัมมาร สยามวารา นักวิชาการเกียรติคุณ และ ดร. สุเมธ องกิตติกุล เป็นผู้นำเสนอ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก