< >

คปภ. แจงเหตุไฟไหม้ APCB ที่นิคมอุสาหกรรมบางปะอินประกันภัยคุ้มครอง

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท เอ พี ซี บี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท นั้น

สำนักงาน คปภ. ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นทราบว่าโรงงานบริษัท เอ พี ซี บี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR) ไว้กับบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

1. อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และสาธารณูปโภค วงเงินคุ้มครอง 636 ล้านบาท

2. เครื่องจักร และอุปกรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,359 ล้านบาท

3. สินค้าสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูป และวัตถุดิบ วงเงินคุ้มครอง 270 ล้านบาท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ได้รับรายงานว่าบริษัทประกันภัยได้ส่งผู้ประเมินวินาศภัยหรือเซอร์เวย์เยอร์เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้ว และขอให้บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อการประเมินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง ซึ่งระบบประกันภัยจะช่วยแบ่งเบาภาระความเสียหายทางการการเงินที่เกิดขึ้น โดยสำนักงาน คปภ.จะได้เร่งให้บริษัทประกันภัยสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นและดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. ขอย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ระบบประกันภัยสามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของท่านได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th