< >
<
>

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. พร้อมคณะเข้าพบ Mr. Kiyoshi Hosomizo, Commissioner, Financial Services Agency (FSA), Japan และร่วมประชุมหารือ กับ Financial Services Agency (FSA) ภายใต้ความตกลงด้านความร่วมมือระหว่างกัน (Exchange of Letters for Cooperation : EoL) เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ และการประกันภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557