< >

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยคณะบดีของแต่ละคณะ ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรประกันภัย ณ ห้องประชุม Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557