< >
<
>

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2557 (Thailand Insurance Symposium 2014) ภายใต้แนวคิด “รากฐานงานวิชาการ สู่การประกันภัยที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนรวมถึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 2 ล้านล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 515,300 ล้านบาทและมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 5.67 นับว่าธุรกิจประกันภัยเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยอยู่ในระบบการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดกว้างและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขา
เลขาธิการ คปภ.กล่าวเสริมว่าการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย / การบริหารความเสี่ยงและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบประกันภัย การกำหนดกรอบนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดประกันภัยโลก” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากบริษัท Swiss Reinsurance ประจำสาขาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลก แนวโน้มของตลาดประกันภัยโลก ความผันผวนของวิกฤตทางการเงินและภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย ทิศทางของตลาดประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนการพัฒนากฎระเบียบต่างๆ ของตลาดประกันภัยนอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ“บทบาทธุรกิจประกันภัยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร คุณสาระ ล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186