< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยภาพรวมกรมธรรม์ประกันภัย 200 ที่มีผลบังคับแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จากบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 23 บริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 93,071 กรมธรรม์ ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7 มีเบี้ยประกันภัยรับ จำนวน 18.6 ล้านบาท ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3.2 ล้านบาท มีการขยายตัวครอบคลุมไปยังส่วนภูมิภาค โดยจังหวัดที่มียอดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย 200 สูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 6.72 เชียงราย ร้อยละ 4.28 เชียงใหม่ ร้อยละ 3.63 ขอนแก่น ร้อยละ 3.17 และอุดรธานี ร้อยละ 3.00 ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัย ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ประกันภัย 200” ในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน “มหกรรมคนสร้างสุข” จ.สุราษฏร์ธานี และ จ.อุดรธานี ร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเวทีไท ในโครงการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” จ.นครพนม จ.สงขลา และ จ.อยุธยา และร่วมกับกระทรวงการคลัง ในโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง” จ.ลพบุรี จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในวงกว้างได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยโดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัย 200

สำหรับภาพรวมของกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยของธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย ทั้งสิ้น จำนวน 606,869 กรมธรรม์ แบ่งเป็นจากบริษัทประกันชีวิต จำนวน 144,870 กรมธรรม์ และบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 461,999 กรมธรรม์ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 652.6 ล้านบาท และมีค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 197.8 ล้านบาท โดยแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รองลงมาได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 200

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า “กรมธรรม์ประกันภัย 200” ถือเป็นกรมธรรม์สำหรับรายย่อยประเภทหนึ่ง ที่กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้ ในขณะเดียวกันบริษัทประกันภัยเองก็ได้มีการพัฒนาการประกันภัยรายย่อยประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 8 แบบ เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) สำหรับรายย่อย การประกันอัคคีภัยสำหรับรายย่อย การประกันการเดินทาง การประกันพืชผลจากภัยแล้ง การประกันแบบชั่วระยะเวลาประเภทสามัญ และการประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถขายผ่านช่องทางการจำหน่ายที่สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186