< >
<
>

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ร่วมปาฐกในงานสัมมนา “Sector Outlook & Update : Insurance” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาพรวมธุรกิจประกันภัย กฎระเบียบ และเงินกองทุนประกันภัย” ซึ่งจัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมกับ TSI ตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ โรงแรมเอส 31 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557