< >
<
>

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ร่วมประชุม NAIC Asia-Pacific International Forum ในประเด็นมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญและการพัฒนาระบบกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยใน Asia Pacific ร่วมกับผู้แทนจาก สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และจีน อีกทั้งร่วมเสวนาประเด็นความเสี่ยงและการประกันต่อสำหรับภัยพิบัติ ร่วมกับผู้แทนจากญี่ปุ่น อธิบดีกรมการประกันภัยจากรัฐ California และ Missouri ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา