< >
<
>

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ร่วมบรรยายพิเศษในงาน World Forum of Catastrophe Programmers 2014 ให้กับสมาชิกกองทุนภัยพิบัติทั่วโลก ทราบถึงสถานการณ์ความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ของไทยเมื่อปี 2011 และกลไกการบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ร่วมถึงการจัดการค่าสินไหมทดแทนและแผนการในอนาคต พร้อมทั้งประชุม 9th Annual Meeting Christchurch เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศต่างๆ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557