< >
<
>

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงาน CEO Forum เรื่อง “เดินหน้าธุรกิจประกันชีวิตสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน คปภ. และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต ในการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันชีวิตมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้นพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบแนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต แก่สมาคมประกันชีวิตไทย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต ดังนี้
1. การเพิ่มระดับเงินกองทุนขั้นต่ำของบริษัทประกันชีวิต อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

เดือนที่

ระดับเงินกองทุน

12 เดือน นับจากที่วันประกาศมีผลบังคับใช้

300 ล้านบาท

24 เดือน

400 ล้านบาท

36 เดือน

500 ล้านบาท

60 เดือน

1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบเพื่อผลักดันให้บริษัทสามารถเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การให้สามารถนับรวมตราสารทางการเงินที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิให้เป็นเงินกองทุน การสนับสนุนการควบรวมกิจการ การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและการนำเสนอแผนการเพิ่มเงินกองทุน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ธุรกิจประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการเสนอขาย และการเปิดเผยข้อมูล เช่น เงื่อนไขความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย ค่าบำเหน็จ และอัตราเบี้ยประกันภัย โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อรองรับการเกษียณอายุ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากร ในขณะเดียวกันต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้กับประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัย

4. ธุรกิจประกันชีวิตต้องเตรียมวางแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยศึกษาจากประสบการณ์ แนวทางพัฒนาการจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารค่าใช้จ่าย และการใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า การกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิตจะเป็นแบบ Principle Based เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยสำนักงาน คปภ. จะกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตมี Self Discipline และ Market Discipline เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการออกกฎระเบียบในการกำกับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th