สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยตัวเลขภาพรวมธุรกิจประกันภัย 6 เดือนแรก ปี 2557 (มกราคม – มิถุนายน) ขยายตัวร้อยละ 13.51 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,592,289 ล้านบาท

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยไทยนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงสูง ทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในตลาดทุน ของประเทศ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,592,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างโดดเด่นที่ ร้อยละ 9.10 โดยเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิต 2,098,581 ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 493,707 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย มีจำนวนทั้งสิ้น 2,274,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง ร้อยละ 15.73 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.73 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็น

สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 1,991,454 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.90 ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันชีวิต โดยสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรมีจำนวนสูงสุดที่ 1,153,376 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.92 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น และเงินฝาก 49,658 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วนความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยู่ที่ร้อยละ 137.38 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตมีสินทรัพย์ลงทุนเพียงพอต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย

สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 282,868 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.29 ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้ สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารสูงสุดจำนวน 97,766 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.56 ของสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.62 และลงทุนในพันธบัตร จำนวน 72,607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.67 โดยเมื่อพิจารณาเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของธุรกิจประกัน วินาศภัย พบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีสินทรัพย์สภาพคล่องรวมทั้งสิ้น 279,757 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.29

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า บทบาทของธุรกิจประกันภัย ในการเป็นผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ในตลาดทุนของประเทศได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยมีการลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูง เพื่อความคล่องตัวในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายขึ้น ทำให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่น และเล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น สำหรับภาพรวมของธุรกิจประกันภัยในปี 2557 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จากปริมาณสินทรัพย์ของธุรกิจประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2557 ธุรกิจประกันภัยจะมีอัตราขยายตัวโดยรวมที่ ร้อยละ 15.57