< >
<
>

สำนักงาน คปภ. จัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดว่าการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยกระดับความปลอดภัยทางถนน ด้วยกลยุทธ์ : มาตรการองค์กร” และแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในองค์กร ณ ห้องประชุม 205-206 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557