< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันภัยนั้น ต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้เกี่ยวข้อง วิธีการคุ้มครองมีหลายประการ เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุน การดำรงเงินสำรองประกันภัย การจัดเก็บทรัพย์สินให้ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนั้นมาตรการที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความโปร่งใสของบริษัทประกันภัย โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทแก่สาธารณชน

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจประกันภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ตั้งแต่ปี 2550 สำนักงาน คปภ. มีนโยบายและขอความร่วมมือบริษัทประกันภัยจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เอาประกันภัย สาธารณชน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทประกันภัย เนื่องจาก ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของ รัฐที่มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการกำกับดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับ ปี 2556 นั้นได้ผลสรุปว่า บริษัทประกันชีวิตจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองงบการเงินร้อยละ 100 ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 56 บริษัท และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ใช้ผู้สอบบัญชีที่มิได้อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จำนวน 7 บริษัท ทั้งนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจำนวน 3 บริษัท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า รายงานทางการเงินถือเป็นข้อมูลที่สำคัญแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินของบริษัทประกันภัย รวมทั้งผู้สอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยของประชาชน เพราะข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี สำนักงาน คปภ. จึงเห็นควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและสาระสำคัญจากรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันภัยในปี 2556 ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยคลิ้กที่ “ข้อมูลสำหรับประชาชน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th