< >
<
>

นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการเงินไทย ได้รับทราบถึงการดำเนินการและการพัฒนาที่สำคัญของธุรกิจ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลภาคการเงิน เพื่อช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินไทย ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 5 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557