< >
<
>

สำนักงาน คปภ. จัดเสวนาบรรยายให้ความรู้เรื่องกรมธรรม์ประกันภัย 200 ในหัวข้อ “ทำอย่างไร ให้คนไทยมีประกันภัย 200” ให้กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประกันภัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายเสนีย์ จิตตเกษม) กล่าวต้อนรับ และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา