< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001: 2008) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) สำหรับขอบข่าย “การออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย”ไปแล้วเมื่อปลายปี 2554 และมีกำหนดหมดอายุในปี 2557 นั้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้รับการตรวจประเมินอีกครั้ง และได้รับการต่ออายุการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
“ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้น 2 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพทำหน้าที่กำหนดนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ และคณะจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย เพื่อพัฒนาระบบงานและระบบบริหารงานคุณภาพ ตามข้อกำหนดของ ISO 9001: 2008 รวมถึงจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. ก็ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้ว่าจ้างบริษัท อินฟอร์เมชั่นโพรวายเดอร์แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ทั้งนี้ ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2557(มกราคม – มิถุนายน) ประเภทบุคคลธรรมดาอยู่ที่ 4.53 และประเภทนิติบุคคลอยู่ที่ 4.54 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สูงกว่าระดับที่ตั้งไว้ เลขาธิการกล่าว”
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่าสำหรับในปี 2557 และปีต่อๆไป สำนักงาน คปภ. ก็ยังคงจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และด้านการประกันภัยอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยยึดถือนโยบายคุณภาพ “สำนักงาน คปภ. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง คุ้มครองประชาชน” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยด้านการประกันภัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 และหากมีข้อร้องเรียนสามารถติดต่อสำนักงาน คปภ. ได้ผ่าน www.oic.or.th หรือ ppd@oic.or.th