นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบในการใช้อำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ชีวิต : มาตรา 53) ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการโต้แย้งการใช้อำนาจตามดุลยพินิจตามมาตราดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายว่าบริษัทประกันภัยมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน โดยได้กำหนดแนวทางในการออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ใน 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่มีการทุจริต เช่น บริษัทประกันภัยยื่นรายงานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือแสดงรายงานอันเป็นเท็จ มีการตกแต่งบัญชีทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือให้มีหนี้สินน้อยลง หรือบริษัทจัดส่งรายงานฐานะการเงินต่าง ๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่มีแสดงบันทึกภาระผูกพันที่เป็นหนี้สิน หรือมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่อไปทางทุจริตเบียดบังทรัพย์สิน รวมถึงมีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัท เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต ให้แก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ และสั่งห้ามขยายธุรกิจหากส่งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุน
บริษัทประกันวินาศภัย ให้แก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ และหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
2. กรณีที่มีความบกพร่องร้ายแรง เช่น บริษัทไม่ยื่นรายงานประเภทต่างๆ เกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น ไม่ยื่นรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย และรายงานเงินกองทุน หรือมีการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริต จนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน รวมถึงกรณีที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแต่บริษัทก็ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
โดยบริษัทประกันชีวิต ให้แก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ และสั่งห้ามขยายธุรกิจ หากส่งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุน
บริษัทประกันวินาศภัย ให้แก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ หรือแก้ไขการดำเนินการและหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า แนวทางในการควบคุมดังกล่าวฯ สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบโดยทั่วกัน และจะออกเป็นประกาศนายทะเบียนในลำดับต่อไป