คปภ. แนะผู้เอาประกันภัย รีบยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย

                   นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมลดลงเกือบเป็นปกติแล้ว ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย  ขอให้ประชาชนที่ทำประกันภัยรีบนำเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วม  มีดังนี้

1. การประกันภัยรถยนต์จะให้ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ที่ได้ทำประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ถ้ารถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่า 70 % ของมูลค่ารถยนต์ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มตามทุนประกัน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันต้องจัดเตรียมใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนากรมธรรม์ประกันภัย และทะเบียนรถยนต์ เพื่อความรวดเร็วในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2. การประกันอัคคีภัย ที่ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่ม จะได้รับความคุ้มครองตามความเสียหายตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Industrial All Risks (IAR) เป็นการประกันความเสี่ยงซึ่งคุ้มครองความเสียหาย ต่อทรัพย์สินอันเกิดจากภัยต่างๆ รวมถึงภัยน้ำท่วมด้วย  การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหายและมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ  พร้อมหลักฐานเกี่ยวข้องกับการทำประกันภัย และถ่ายภาพมุมกว้างให้เห็นสภาพน้ำท่วมทรัพย์สินนั้นๆ  เพื่อการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ สำนักงาน คปภ. หรือบริษัทที่รับประกันภัย

 

เลขาธิการ คปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยขอให้ประชาชนทำความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรม์เสียก่อน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ รวมทั้งพิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยของตนเองด้วยและที่สำคัญควรทำประกันภัยจากตัวแทนและนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเท่านั้น เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

..................................................................................

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร. 0-2513-1680

โทรสาร. 0-2513-1437