นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้รถลอยฟ้าในสวนสนุกแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 5/5-6 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา กม.10 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2545 นั้น ได้ตรวจสอบการทำประกันภัยรายนี้ พบว่ามีการทำประกันภัยดังนี้ 1. บริษัท เมจิคเวิลด์ จำกัด ผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของสวนสนุกดังกล่าว มีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท เมจิคเวิลด์ จำกัด หรือ พนักงานของบริษัท หรือ ความผิดพลาดของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ จากการดำเนินการธุรกิจสวนสนุก อันเป็นความรับผิดตามกฎหมาย คือ 1.1 การบาดเจ็บต่อร่างกายไม่เกิน 300,000 บาท/คน ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 5,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย 2. บริษัท แฟชั่นไอส์แลนด์ จำกัด มีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในส่วนของศูนย์การค้า ในนามของบริษัท สยามรีเทลดีเวลอปเมนท์ จำกัด ไว้กับ 4 บริษัทคือ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันคุ้มภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานประกอบการ คือ 2.1 เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท/คน 2.2 ค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาทตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย 3. สำหรับนักเรียนที่เสียชีวิต 2 ราย มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ดังนี้ 3.1 ด.ญ.มัณฑกานต์ คูวิเศษแสง โรงเรียนสายอักษร ทำประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียนกับบริษัท สยามซิตี้อินชัวรันส์ จำกัด ในวงเงินเอาประกันภัยคุ้มครอง การเสียชีวิตจำนวน 50,000 บาท 3.2 ด.ญ. วริศรา มโนถิรกุล โรงเรียนภัทรบุตร ทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนกับบริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินเอาประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจำนวน 30,000 บาท นอกจากนี้เด็กนักเรียนทั้ง 2 ราย ยังจะได้รับการชดใช้ในส่วนของการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของบริษัท เมจิคเวิลด์ จำกัด และศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ อีกด้วย ในส่วนของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น กรมการประกันภัยได้ให้บริษัทผู้รับประกันภัยทั้งหมดเร่งดำเนินการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรมโดยด่วน ซึ่งขณะนี้บริษัทผู้รับประกันภัย ทั้งในส่วนของศูนย์การค้าและสวนสนุกกำลังอยู่ระหว่างร่วมกันพิจารณา สำหรับนักเรียนที่เสียชีวิตบริษัทประกันภัยยินดีชดใช้ในทันทีเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานจากทางโรงเรียนครบถ้วน นางสาวพจนีย์ ธนวรานิชกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการประกันภัยได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดจากอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงมหรสพ โรงแรม เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดมีภัยจากอาคารดังกล่าวขึ้นมักจะนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก โดยเฉพาะประชาชนที่มาใช้บริการดังที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งนั้น และรัฐบาลมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยต่อ ประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดให้มี พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 2543 โดยมาตรา 8 (16) ได้กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่างกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ ในส่วนของกรมการประกันภัยกำลังจัดเตรียมรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรองรับกฎกระทรวงดังกล่าว และจะได้ประสานกับกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยต่อไป